Regulamin

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w wycieczkach rowerowych organizowanych przez Firmę Pau-Mat Rowery Zygmunt Gajewski NIP 5610003175 (Organizator). 2.
 2. Celem wycieczek rowerowych jest popularyzacja turystyki rowerowej, promowanie atrakcji turystycznych, a w tym zdrowego trybu życia, aktywnych form rekreacji i wypoczynku.
 3. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat (Uczestnik), a osoby niepełnoletnie, o ile jest taka możliwość wyłącznie pod opieką przedstawicieli prawnych (rodzice, prawni opiekunowie). Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem wycieczki dostarczają Organizatorowi lub osobie przez niego wskazanej wypełnioną zgodę na uczestnictwo podpisaną przez przedstawicieli prawnych. Wzór zgody zostanie wysłany przedstawicielom prawnym dziecka w momencie zgłoszenia.
 4. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z programem wycieczki rowerowej, a udział w niej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 5. Uczestnik na własny koszt przyjeżdża na miejsce zbiórki wycieczki rowerowej, określonej przez Organizatora, najpóźniej na 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęciem wycieczki rowerowej, w celu dokonania niezbędnych formalności.
 6. Organizator nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Uczestnika.
 7. Wycieczkę rowerową prowadzi Organizator lub osoba przez niego wyznaczona.
 8. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń i wytycznych Organizatora lub osoby przez niego wyznaczonej.
 9. Organizator narzuca odpowiednie tempo jazdy adekwatne do możliwości fizycznych każdego (najsłabszego) z Uczestników.
 10. Organizator w miarę swoich możliwości próbuje ostrzegać Uczestnika przed ewentualnymi przeszkodami w terenie.
 11. Wycieczka rowerowa odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym i zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), zwanej dalej w treści Regulaminu Ustawą.
 12. Uczestnik wycieczki rowerowej musi zachować szczególną ostrożność i zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
 13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przepisów Ustawy i Regulaminu.
 14. Wycieczka rowerowa odbywa się według trasy opracowanej przez Organizatora, zwartą kolumną do 15 osób. W przypadku większej ilości Uczestników, przy poruszaniu się po drogach publicznych, obowiązkowe jest zachowane odległość między kolumnami nie mniejsza niż 200 metrów.
 15. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Organizator lub osoba przez niego wyznaczona ułatwia Uczestnikowi włączenie się do ruchu
 16. Na wszelkich rodzajach dróg, a w tym publicznych, prywatnych, gruntowych Uczestnik musi bezwzględnie poruszać się prawą stroną jezdni i przestrzegać przepisów Ustawy.
 17. Uczestnik zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdów oraz adekwatnej bezpiecznej prędkości, mając na uwadze możliwość innych Uczestników, wyjechania pojazdów lub wyjścia osób z dróg podporządkowanych, bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych, czy pojedynczych zabudowań.
 18. Podczas jazdy w lesie Uczestnik musi zwracać szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie. Wskazanym jest unikanie najazdu kołami na korzenie, patyki, które mogą być powodem kolizji, wypadku a także uszkodzenia szprych i błotników.
 19. Organizator ostrzega, że na trasie wycieczki rowerowej mogą wystąpić szybkie i niebezpieczne zjazdy.
 20. Uczestnicy wycieczki rowerowej mają obowiązek zachowania między sobą bezpiecznego odstępu, to jest takiego odstępu, który w sytuacji nagłego hamowania nie spowoduje kolizji z innym Uczestnikiem. Odległości między Uczestnikami powinny być takie, aby wykonalne było bezpieczne szybkie hamowanie.
 21. Niedopuszczalna jest jazda 2 (dwóch) Uczestników wycieczki rowerowej obok siebie, chyba, że poruszają się w trenie niezabudowanym, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 22. Organizator może skrócić lub zmienić plan wycieczki rowerowej w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo Uczestników i/lub nieprzewidzianą zmianę warunków pogodowych.
 23. Uczestnik wycieczki musi posiadać sprawny technicznie rower zgodnie z przepisami Ustawy.
 24. Każdy Uczestnik musi bezwzględnie dysponować: a) odpowiednim oświetleniem pozwalającym na bezpieczną jazdę: białe światło z przodu i czerwone z tyłu, ze względu na warunki atmosferyczne jak mogą wystąpić podczas wycieczki rowerowej, b) jedną zapasową dętką oraz niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi usunięcie usterki w razie awarii. Organizator zapewnia jedynie podstawowe narzędzia.
 25. Organizator rekomenduje i zaleca, aby Uczestnik podczas wycieczki rowerowej używał (nosił) kask rowerowy.
 26. Kask rowerowy nie jest obowiązkowy, jednak zapewnia większe bezpieczeństwo jazdy, szczególnie przy poruszaniu się w grupie i/lub po lesie. W razie kolizji, wypadku i spowodowanego z tego tytułu uszczerbku na zdrowiu brak u Uczestnika kasku rowerowego może stanowić zarzut istotnego przyczynienia się Uczestnika do poniesionej szkody i dlatego też Organizator rekomenduje i zaleca jego używanie.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy Uczestnika podczas wycieczki rowerowej, a w szczególności w związku z nieużywaniem podczas jazdy kasku rowerowego lub jazdy z uszkodzonym kaskiem. Każdy Uczestnik biorący udział w wycieczce rowerowej (nie używając kasku rowerowego) czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania wycieczki rowerowej, b) za ewentualne wypadki, kolizje i inne zdarzenia spowodowane z winy Uczestnika wycieczki rowerowej a będące konsekwencją nie przestrzegania przez Uczestnika Regulaminu i/lub Ustawy za wyjątkiem tych, które powstaną z wyłącznej winy Organizatora.
 29. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 30. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w czasie trwania wycieczki rowerowej i dlatego też Organizator rekomenduje i zaleca, aby Uczestnik był również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w zakresie aktywnego wypoczynku, bądź sportu.
 31. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w wycieczce rowerowej.
 32. Organizator ostrzega, że udział w wycieczce rowerowej wiąże się z ryzykiem, a w tym istnieje zagrożenie, że Uczestnik spowoduje bądź będzie uczestniczył w kolizji, wypadku, odniesie obrażenia ciała, urazy fizyczne włącznie ze śmiertelnym. Uczestnik mając tą świadomość decyduje się z własnej i nieprzymuszonej woli, podjąć to ryzyko.
 33. W związku z zaplanowanym przez Organizatora przebiegiem trasy Uczestnik zobowiązuje się do dostosowania prędkości jazdy do posiadanych umiejętności a na zakrętach bezwzględnego trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
 34. Uczestnik jest zobowiązany posiadać w czasie wycieczki rowerowej odpowiedni dokument potwierdzający tożsamość danej osoby typu dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, etc.
 35. Przed wzięciem udziału w wycieczce rowerowej Uczestnik musi poddać się na minimum 3 dni przed terminem realizacji wycieczki rowerowej obowiązkowi rejestracji drogą mailową na adres: tuchola@wp.pl  a w tym przekazania danych osobowych, nr telefonu, adresu email
 36. Organizator zapewnia tempo jazdy dostosowane do możliwości Uczestnika
 37. Na trasie wycieczki rowerowej obowiązuje kategoryczny zakaz ścigania się, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, samowolnego oddalania od grupy.
 38. Kolumnę wycieczki rowerowej prowadzi Organizator a zamyka osoba wskazana przez Organizatora wyróżniające się elementami ubioru (koszulki bądź kurtki z logo Organizatora).
 39. Żaden z Uczestników nie może wyprzedzać Organizatora lub osoby przez niego wskazanej oraz jechać za osobą zamykającą wycieczkę rowerową.
 40. Podczas jazdy w grupie należy zachować bezpieczną 3 – 5 m odległość między Uczestnikami, a przy zjazdach 15-20 m.
 41. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, Uczestnik niezwłocznie informuje Organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną o tym fakcie. Jeśli z awarią można uporać się na miejscu, Organizator wstrzymuje na ten czas dalszą jazdę i następuje przerwa techniczna.
 42. W przypadku poważniejszej awarii roweru, która uniemożliwia kontynuację wycieczki rowerowej, Uczestnik jest zobowiązany na własny koszt i rachunek powrócić do miejsca startu wycieczki rowerowej. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi wsparcia logistycznego w tym zakresie.
 43. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić uszkodzenie ciała, do którego doszło podczas wycieczki rowerowej celem niezwłocznego udokumentowania tego zdarzenia oraz udzielenia przez Organizatora pomocy przedmedycznej bądź zwrócenia się o taką pomoc na numer alarmowy 112.
 44. Uczestnik biorący udział w wycieczce rowerowej robi to na własną odpowiedzialność, ryzyko i zobowiązuje są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym Uczestnikom wycieczki rowerowej oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.
 45. Uczestnik wycieczki rowerowej nie może posiadać broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 46. Zabrania się udziału w wycieczce rowerowej osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków psychotropowych.
 47. W czasie wycieczki rowerowej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 48. Uczestnik stwarzający zagrożenie dla innych Uczestników, nieprzestrzegający postanowień Regulaminu, Ustawy lub niestosujący się do poleceń Organizatora lub osoby upoważnionej przez Organizatora może zostać wykluczony z udziału w wycieczce rowerowej, w takim przypadku wykluczonemu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 49. Opłata za udział w wycieczce rowerowej regulowana jest gotówką lub przelewem na konto Organizatora.  W przypadku wycieczek jednodniowych opłatę należy uregulować do trzech dni przed ustalonym terminem wycieczki. Dopuszcza się także opłatę w formie gotówki w dniu wycieczki rowerowej, o ile nie została przekroczona maksymalna liczba zgłoszonych Uczestników.  Opłata wnoszona w dniu wycieczki rowerowej jest wyższa od wcześniejszej realizowanej przelewem w terminie do trzech dni przez ustalonym terminem wycieczki. W przypadku wycieczki kilkudniowej opłatę należy uiścić do 30 dni przed ustalonym terminem wycieczki rowerowej. Różnego rodzaju zaliczki określane są oddzielnie w zależności od konkretnej wycieczki. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wycieczki rowerowej: a) kilkudniowej na 30 do 14 dni przed terminem jej rozpoczęcia – Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% uregulowanej opłaty, b) kilkudniowej na mniej niż 14 dni do 7 przed terminem jej rozpoczęcia – Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% uregulowanej opłaty, c) kilkudniowej na mniej niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia – Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uregulowanej opłaty, d) jednodniowej na 3 i więcej dni przed terminem jej rozpoczęcia – Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% uregulowanej opłaty, e) jednodniowej na mniej niż 3 dni przed terminem jej rozpoczęcia – Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uregulowanej opłaty.
 50. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki rowerowej ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne i w takim przypadku Organizator zobowiązuje się, aby wszystkie zarejestrowane osoby poinformować o odwołaniu wycieczki rowerowej nie później niż na 1 dzień przed jej planowanym terminem. Organizator zapewni Uczestnikom pełen zwrot poniesionych opłat lub zaliczenie ich na wniosek Uczestnika na poczet przyszłych wycieczek rowerowych.
 51. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.
 52. Dokonując rejestracji Uczestnik wycieczki rowerowej wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na potrzeby organizacji i przeprowadzenia wycieczki rowerowej, nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie zapisu cyfrowego fotografii i/lub zapisu cyfrowego wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i Administratorowi danych osobowych niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej w czasie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, g) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w wycieczce rowerowej w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 53. Administratorem danych osobowych przekazanych Organizatorowi przez Uczestnika wycieczki rowerowej jest  Zygmunt Gajewski Firma Pau-Mat – Rowery ul. Kniejowa 11, 89-500 Tuchola, NIP 5610003175. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1), zwanego daje RODO, na podstawie: a) w zakresie realizacji umowy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – art. 6 ust.1 lit. b oraz f RODO, b) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową art. 6 ust.1 lit. c RODO, c) w przypadku informacji handlowej – wyrażenie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO 61. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wycieczki rowerowej.
 54. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji wycieczki rowerowej oraz w celu promocji wydarzenia Organizatora w mediach, witrynach internetowych, w tym na portalach społecznościowych.
 55. W związku z przekazaniem przez Uczestnika swoich danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika, narusza przepisy RODO.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w wydarzeniu.

Zygmunt Gajewski

Firma Pau- Mat Tuchola