Wypożyczalnia rowerów

W naszej wypożyczalni oferujemy rowery turystyczne, MTB, trekkingowe,dziecięce. Rowery dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta, oraz oferujemy fachową obsługę.Posiadamy do wyposażenia przyczepki ,foteliki,drążki,kaski rowerowe. Prowadzimy również wypożyczalnię gokartów napędzanych za pomocą przekładni rowerowych jednoosobowe, dwuosobowe, czteroosobowych dla dzieci i dorosłych. Sprzęt wypożyczamy osobom prywatnym, na festyny, szkołom, grupom wycieczkowym oraz kolonijnym, zakładom pracy itd. Zapewniamy na tych imprezach opiekę nad wypożyczanym sprzętem, oraz ład i porządek. Przy większych grupach zniżka  do 10%!
Na życzenie klienta dowozimy i odbieramy rowery z określonych miejsc. Instalujemy foteliki rowerowe, lub przyczepki do przewozu dzieci. Dla grup zorganizowanych organizujemy rajdy – wycieczki rowerowe z pełną obsługą techniczną, zabawami, ogniskiem itp. Ustalamy indywidualnie trasy rowerowe.

CENNIK WYPOŻYCZENIA ROWERU :

Wypożyczenie roweru na  1 godzinę  /następne/                        –  8,oo zł           Wypożyczenie roweru na  1 dzień                                                  –  30,oo zł
Wypożyczenie roweru studenci i młodzież szkolna                    – 25,oo zł
Wypożyczenie przyczepki do przewozu dzieci na 1 dzień         –  25,oo zł
Wypożyczenie fotelika dziecięcego na  1 dzień                          – 20,oo zł

Wypożyczenie roweru dla większych grup –   negocjacja ceny

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

1. Wypożyczalnię rowerów (zwaną dalej „wypożyczalnią”) prowadzi:
FIRMA „PAU-MAT” ZYGMUNT GAJEWSKI , 89-500 TUCHOLA ul. Kniejowa 11, NIP 561-000-31-75
2. Klient składając podpis na dokumencie wypożyczenia oświadcza, że zna cenę oraz termin zwrotu. Zawiera umowę najmu sprzętu z asortymentu wypożyczalni na zasadach w nim określonych. Przez sprzęt rozumie się pojedynczo lub łącznie rower i/lub przyczepkę rowerową, fotelik, uchwyt do roweru, kask dziecięcy.
3. Opłata za wynajem sprzętu jest pobierana z góry według aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej www.tuchola-rowery.pl oraz w siedzibie wypożyczalni.
4. Sprzęt oferowany przez wypożyczalnię jest dostępny dla każdej osoby fizycznej powyżej 13 roku życia posiadającej zdolność do czynności prawnych według prawa polskiego.Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,przepisami prawa o ruchu drogowym – „kodeks drogowy” dotyczący rowerów.
5. Klient jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wypożyczalnia jest upoważniona do wykonania na swoje potrzeby kserokopii okazanego dokumentu.
6. Wydanie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni przy ul. Kniejowej 11 w Tucholi lub innym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Sprzęt wynajmowany klientowi jest sprawny technicznie i pozbawiony widocznych wad. Podpisując dokument umowy najmu klient potwierdza, że sprawdził zgodność sprzętu z zamówieniem oraz jego stan techniczny i kompletność nie wnosząc do niego zastrzeżeń.
8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w miejscu jego wydania i w terminie określonym w dokumencie umowy najmu, oświadczeniu.
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami polskimi i na własną odpowiedzialność.
10. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu sprzętu bez podania przyczyny.
11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku ujawnienia się wady ukrytej sprzętu w trakcie jego eksploatacji przez klienta, wypożyczalnia zobowiązuje się dostarczyć w miarę możliwości sprzęt zamienny o takich samych parametrach lub zwrócić klientowi opłatę z tytułu najmu, wedle wyboru klienta.
12. Ewentualne użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność klienta.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody klienta oraz skutki eksploatacji sprzętu powstałe wobec osób trzecich, a także skutki jego nieprawidłowej eksploatacji.
14. Sprzęt wypożycza się od godziny 9.00 do 19.00. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina zegarowa liczona od momentu wydania sprzętu do chwili jego zwrotu. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku za każdą kolejną godzinę /każda rozpoczęta godzina liczona będzie jako pełna godzina/.
15. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie sprzętu. W takim przypadku klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni o zaistniałym fakcie. Jeśli klient nie poinformuje (telefonicznie lub mailowo) uprzednio o zamiarze przedłużenia najmu sprzętu na kolejne godziny, wypożyczalnia jest uprawniona do zgłoszenia jego przywłaszczenia do właściwych organów ścigania.
16. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
17. W przypadku utraty sprzętu klient jest zobowiązany do wpłaty zryczałtowanej kary umownej w wysokości 600 zł za rower, 40 zł za kask, 150 zł za fotelik, 500 zł za przyczepkę, a wypożyczalnia jest uprawniona także do zatrzymania całej opłaty za okres najmu sprzętu. W przypadku uszkodzenia sprzętu wypożyczalnia jest uprawniona do naliczenia wg cen rynkowych naprawy sprzętu. Niezależnie od powyższych uprawnień wypożyczalnia będzie uprawniona do dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.
18. Miejscem zawarcia i wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest miasto Tuchola.
19. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).
20. Wypożyczalnia jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy najmu. Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym celu, zachowując prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.

Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy składać na piśmie bezpośrednio na adres:
FIRMA „PAU-MAT” ZYGMUNT GAJEWSKI , 89-500 TUCHOLA ul. Kniejowa 11

 

Polecamy:

Wypożyczalnia rowerów Bydgoszcz

Wypożyczalnia rowerów pomorskie