Wypożyczalnia gokartów

GOKARTY  DO WYPOŻYCZENIA
1.GOKART dziecięcy mały  /wiek 3-9 lat/
2.GOKART 1 osobowy  trójkołowy
3.GOKART 2 osobowy trójkołowy zielony
4.GOKART 2 osobowy czterokołowy niebieski,czarny
5.GOKART „TAXI ” rodzinny – 2 dorosłe+2 dzieci
6.KONIK PONNY na kółkach  /wiek 3-10 lat/

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GOKARTÓW napędzanych za pomocą przekładni rowerowych – nożnych

1. Wypożyczalnia czynna jest we wszystkie dni tygodnia oraz dni wolne od pracy. Na życzenie klientów obsługujemy:  festyny, konkursy, imprezy integracyjne, szkolne, Dzień Dziecka, dożynki itp.
2. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest legitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości z miejscem stałego zameldowania,zamieszkania,aktualnym adresem.
3. Gokart jest wypożyczany wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką dorosłych.
4. Klient korzystający z usług wypożyczalni jest zobowiązany zapoznać się z jej regulaminem. Wypożyczenie gokarta jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji warunków regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z gokarta  należy uregulować należność (zgodnie z cennikiem), za deklarowany czas  korzystania.
6. Potwierdzeniem uiszczenia zapłaty, jak również deklarowanego czasu korzystania z gokarta, jest wpis w ewidencję wydanych gokartów.
7. Po zakończeniu należy obowiązkowo zgłosić u osoby obsługującej zwrot gokarta. Dopiero wtedy następuje wykreślenie z ewidencji. Niedopełnienie tego obowiązku ponosi konsekwencje niezwrócenia gokarta.
8. Gokart należy zwrócić do wypożyczalni w  deklarowanym i opłaconym czasie. Zwrot gokarta po opłaconym czasie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
9. Wypożyczalnia  może bez uzasadnienia  odmówić wypożyczenia gokarta.
10. Za gokarta odpowiada osoba pełnoletnia, która go wypożyczyła.
11. Obowiązkiem osoby wypożyczającej gokarta przed rozpoczęciem korzystania z gokarta jest jego dokładne sprawdzenie  . Ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić obsłudze wypożyczalni.
12. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego gokarta.
13. W przypadku uszkodzenia gokarta należy uiścić opłatę według podanego przez wypożyczalnię taryfikatora określającego wartość zakupu i wymiany uszkodzonych elementów.
14. W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy gokarta, zostaje sporządzony protokół rozbieżności.
15. W przypadku, gdy gokart nie zostanie zwrócony w dzień wypożyczenia w godzinach otwarcia wypożyczalni ,  wypożyczalnia  jest uprawniona do zgłoszenia tej okoliczności na Policji.
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa jazda gokartami odbywa się po wyznaczonym terenie przez obsługę. Wypożyczający może korzystać z własnego kasku ochronnego.
17.  Zabrania się:
•    korzystania z gokartów osobom nietrzeźwym,
•    nieodpowiedniego użytkowania gokarta między innymi jazdy na gokarcie bez  trzymania kierownicy, akrobacji, rzucania gokartem, jazdy z nadmierną prędkością, zajeżdżania drogi innym użytkownikom ruchu, zderzania się itp.,
•    nie wolno na gokart wsiadać więcej osób niż przewiduje jego przeznaczenie.
•    nie wolno jeździć po niebezpiecznych nawierzchniach oraz podjeżdżać pod wysokie krawężniki, ponieważ może to spowodować uraz kierującego, uszkodzenie gokarta przebicie dętki lub inne niebezpieczne sytuacje.
18. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z gokarta oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
19. Wypożyczalnia nie odpowiada za uszczerbek na zdrowiu i szkody w mieniu spowodowane zawinionym działaniem korzystającego z gokarta zarówno w stosunku do osób trzecich jak i samego korzystającego. Wypożyczalnia nie odpowiada za skutki spowodowane korzystaniem z gokarta w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa.
20. Wypożyczający odpowiada za zagubienie, kradzież lub mechaniczne uszkodzenie gokarta. W przypadku uszkodzenia gokarta wypożyczający zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania według jego wartości lub ponieść koszty jego naprawy.
21. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy wypożyczalnią a wypożyczającym jest sąd właściwy dla wypożyczalni.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.